Praktische gids en reglementen

PARCOURS D’ARTISTES
Van 27 mei tot 5 juni 2016
EEN SAMENWERKING VAN DE SCHEPENEN VAN CULTUUR VAN SINT-GILLIS EN VAN VORST, DE VZW LES RENCONTRES SAINT-GILLOISES EN VAN HET BRASS, HET CULTUREEL CENTRUM VAN VORST

WIE KAN DEELNEMEN AAN HET PARCOURS D’ARTISTES ?
Worden ingeschreven, op voorwaarde dat ze een volledig dossier (zie infra) indienen : alle beeldende kunstenaars die een ’atelier’ of enige andere scheppingsruimte hebben in Sint-Gillis of Vorst, musea, kunstgalerijen en -centra in Sint-Gillis of Vorst, instellingen en verenigingen die zijn gevestigd in Sint-Gillis of Vorst die een tentoonstellingsproject brengen dat verband houdt met ons Handvest (zie bijlage).

WAARTOE VERBINDEN DE KUNSTENAARS EN CULTURELE ORGANISATIES ZICH BIJ HET DEELNEMEN AAN HET PARCOURS D’ARTISTES EDITIE 2016 ?
1. Tot het gratis openstellen van hun tentoonstellingsruimte op minimaal zaterdag en zondag van 14.00 tot 19.00 uur tijdens de 2 weekends van het Parcours d’Artistes 2016 (28/29 mei en 4/5 juni).
2. Tot het tevens openstellen van de ruimte tijdens de Nocturne in hun gemeente (vrijdag 27 mei voor Sint-Gillis en vrijdag 3 juni in Vorst).
3. Wanneer dit bij inschrijving werd aangegeven, moet de ruimte ook toegankelijk zijn op maandag 30 mei en/of woensdag 1 juni van 14.00 tot 16.00 uur voor een school- of ander publiek.
4. Tot het zorgen voor een zo ruim mogelijke bekendmaking van het Parcours door een verantwoordelijke van een lokale winkel of openbare ruimte (slager, restauranthouder, vereniging, dokter, kapper, ...) aan te spreken en er posters, plannetjes ter beschikking te stellen of een kunstwerk, etc. ten toon te stellen gedurende de gehele duur van het Parcours.
5. Tot het promoten van het parcours bij buren en hen voor de nocturne uit te nodigen. Een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en uw werk voor te stellen.
6. Indien u geïnteresseerd bent in een installatie binnen de openbare ruimte van uw wijk verzoeken wij u vriendelijk bijgevoegde Projectoproep in te vullen.
7. Als u een aansluiting op een openbare elektriciteitskast wenst, moet u daartoe de ingevulde projectoproep toevoegen.
8. Tot het zorgen voor specifieke bewegwijzering waardoor de ruimte makkelijker voor het publiek toegankelijk wordt.
9. Tot het verwelkomen van alle bezoekers van het Parcours d’Artistes.
10. Tot het gebruiken van de officiële Facebook pagina (Parcours d’Artistes) voor de publicatie van foto’s, commentaren, etc. over het Parcours d’Artistes 2016 Sint-Gillis-Vorst.
11. Tot het gebruik van de #parcours16 voor elke post die te maken heeft met het Parcours d’Artistes 2016 op Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest..
12. Tot het gratis en vrijwillig inrichten van de ruimte, onthaal van de bezoekers, verzekeren van de kunstwerken en de persoonlijke spullen, evenals het niet aanvragen van enige subsidie.
13. Tot het ontslaan van de organisatoren van alle aansprakelijkheid bij diefstal of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen optreden tijdens bezoekuren en -dagen in het kader van het Parcours d’Artistes 2016.
14. Tot het naleven van de binnen de gemeenten geldende regelgevingen met betrekking tot het aanplakken ; zowel wat betreft het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis, als dat van Vorst en van andere gemeenten. Bij niet-naleving van die regelgevingen kunnen de organisatoren niet aansprakelijk worden gesteld voor de
boetes die eventueel aan overtreders worden uitgeschreven.
15. Tot het betalen van de eventuele verschuldigde rechten (Sabam) en de billijke vergoeding bij muzikale animatie in de ateliers.
16. Tot het bezorgen aan de organisatoren (ateliers binnen Sint-Gillis : PELGRIMSHUIS - ateliers binnen Vorst : BRASS), ten laatste tegen 31 december 2015, van een volledig dossier (conditio sine qua non voor het inschrijven) met :
- de ’papieren’ versie van het ingevulde deelnemingsformulier, gedagtekend en ondertekend door de kunstenaar en door de verantwoordelijke van de tentoonstellingsruimte (een exemplaar per kunstenaar) ;
- de teksten en illustraties die rechtstreeks op de website www.parcoursdartistes.be moeten worden ingevoerd.

BELANGRIJKE OPMERKINGEN :
• De organisatoren van gemeenschappelijke tentoonstellingen moeten het aantal exposanten binnen eenzelfde ruimte beperken tot 20 m² per kunstenaar.
• De organisatoren van het Kunstenaarsparcours behouden zich het recht voor de ruimten te bezoeken, de veiligheidsomstandigheden na te gaan en onderverhuring die louter om lucratieve redenen werd opgezet uit te sluiten.
• Ingediende documenten worden niet teruggestuurd. Ze worden in de loop van de maand juni 2016 echter ter beschikking gesteld van de kunstenaar in het Pelgrimshuis of het Brass.

WAARTOE VERBINDEN DE ORGANISATOREN VAN HET KUNSTENAARSPARCOURS ZICH ?

1. Tot het organiseren van een reeks tentoonstellingen en animaties binnen de openbare ruimte en de gemeentelijke infrastructuur met het oog op het mobiliseren van de bezoekers tijdens de twee weekends van het Kunstenaarsparcours editie 2016.
2. Tot het opzetten van een tweetalige pers-, reclame- en communicatiecampagne rond het evenement.
3. Tot het publiceren van een catalogus waarvan elke pagina aan één tentoonstellingsruimte is gewijd.
4. Tot het publiceren van een routeplan waarop de tentoonstellingsruimten zijn aangegeven.
5. Tot het uitwerken van een poster en het publiceren op de website www.parcoursdartistes.be
6. Tot het publiceren en discussiëren op de Facebook pagina "Parcours D’Artistes" , de Twitter account "PArtistes2016", de Instagram account “parcoursdartistes” en de Pinterest Account “parcoursdartist”.
7. Tot het ter beschikking stellen van de kunstenaars en culturele instellingen van de promo- en signalisatie-elementen die het evenement aankondigen.
8. Tot het vrijstellen van de kunstenaars en culturele instellingen van enige deelnemingsrechten en andere rechten op de verkoop binnen het kader van het Kunstenaarsparcours.

WAAR KUNT U TERECHT VOOR MEER INFORMATIE OVER HET KUNSTENAARSPARCOURS ?

DIENST CULTUUR VAN SINT-GILLIS
PELGRIMSHUIS
Parmastraat 69
1060 Sint-Gillis
TEL : 02/534.56.05
www.stgillesculture.irisnet.be
parcoursdartistes stgilles.irisnet.be

BRASS
CULTUREEL CENTRUM VAN VORST
Van Volxemlaan 364
1190 Vorst
TEL : 02/332.40.24
www.lebrass.be
info lebrass.be