Manifest 2016

JPEG - 87.8 ko

Het kunstenaarsparcours dat in 1988 boven de doopvont werd gehouden, is intussen in Sint-Gillis een vaste traditie. Dat betekent echter niet dat wat het niet geregeld in vraag moeten stellen.

Met de jaren werden er tal van kunstenaarsparcours uitgestippeld wat, mocht dat nog nodig zijn, wijst op het vruchtbare karakter van dit project. Dergelijke vaststelling doet meteen ook de vraag rijzen naar herpositioneren.

Door eerdere edities opnieuw onder de loep te nemen, konden we ook vanuit een nieuw gezichtspunt onze eigen identiteit doorgronden. Kortom, wat zijn nu de fundamenten van het Kunstenaarsparcours van Sint-Gillis.

Belangrijk vandaag is, zo lijkt ons althans, om terug te komen tot onze basisopdracht. Of zoals het spreekwoord zegt : "Less is more". Misschien zagen we het alsmaar groter met meer kernen, een groter aanbod en meer communicatie. Wat we voor deze editie in meer wilden, was het contact met de kunstenaars : u de mogelijkheid bieden om uw werk te verantwoorden, uw creatieve polsslag te laten horen.

Wanneer downsizen aan de orde is, zijn we ervan overtuigd dat terugkeren naar de essentie de beste optie is : de kunstenaars van Sint-Gillis en Vorst, hun werk, hun boodschap aan de maatschappij van vandaag via het prisma van hun creatieve ontwikkelingen.

De grenzen tussen de verschillende disciplines zijn vandaag meer dan ooit verveld tot raakvlakken. Het is dan ook onze taak om ons ten dienste te stellen van de lokale kunstenaars ; zowel plastische als andere.

Bij deze editie willen we inzoomen op kunstenaars die Sint-Gillis of Vorst over het algemeen als uitvalsbasis gebruiken voor hun artistieke creaties, hun leven of hun werk.

We willen de deelnemers aan het Kunstenaarsparcours niet alleen mobiliseren rond hun kunstenaarschap, maar ook rond de plaats die ze innemen in onze gemeente, rond wat zin geeft aan Sint-Gillis en Vorst en rond wat maken dat onze gemeenten kunnen uitpakken met een bijzonder rijk palet aan culturele evenementen.

Het is geenszins de bedoeling om de kunstenaars te ’gebruiken’ om een beeld te schetsen van onze gemeente. Het is eerder het omgekeerde pad dat we willen bewandelen. Onze gemeente gebruiken om de kunstenaars te promoten, en waarom niet, gebruik te maken van een nieuw paradigma waarbij cultuur de vrije hand krijgt om ons maatschappijmodel verder te laten evolueren, in vraag te stellen.

De wil is duidelijk aanwezig om een manifest uit te werken rond de plaats van de kunstenaar in de maatschappij door te wijzen op wat in vraag moet worden gesteld, op wat ons helpt om de wereld door een andere bril te bekijken, door over te gaan tot culturele acties, door via cultuur op de stad in te werken.

Wij willen u er dus écht bij betrekken. Uw medewerking aan deze editie moet noodzakelijkerwijze verankerd zijn in een investering waarbij uw onmiddellijke omgeving wordt betrokken. U moet dan ook uw buren, vrienden, handelszaken en verenigingen uit uw wijk bij het project betrekken door ze warm te maken voor uw praktijk. Wij nodigen u dan ook uit om de openbare ruimte, parken, tuinen, pleinen, straten, stoepen, elektriciteitskasten, gevels, vensters, muren, bomen, palen, kruispunten, rotondes... te ’bezetten’.
Naar analogie van de stoelen of banken die we eerder al ontdekten, wordt de editie 2016 verlevendigd met uw uitnodiging tot gezelligheid in de vorm van een creatie die fungeert als toegangspoort tot de wereld van de verschillende kunstenaars (vlaggen, paraplu’s...)
Het is altijd al de ambitie van het Kunstenaarsparcours geweest om de ontmoeting tussen een publiek dat we zo ruim mogelijk zien en de kunstenaarspraktijk buiten de conventionele oorden, ver van de platgetreden paden, te bevorderen. In het algemeen zijn we uitgegaan van het principe dat we dit niet definiëren als een evenement, maar eerder als een rendez-vous, een ontmoeting.
We streven naar een meer intimistische, informele aanpak tussen het publiek en de kunstenaar op de plek waar zijn creaties ontstaan. We proberen ook - in het licht van de enorme diversiteit van onze bevolking en de zorgelijke levensomstandigheden van een groot aantal onder hen - om, door geen middel onbeproefd te laten, het gebeuren voor iedereen toegankelijk te maken.

Bepaalde productiemiddelen worden ter beschikking gesteld om grootsere interventies in de openbare ruimte mogelijk te maken volgens uw voorstellen en na selectie door de organisatoren die de projecten op hun waarde moeten schatten aan de hand van de kwaliteit, haalbaarheid en pertinentie ten aanzien van de door ons nagestreefde ambities.

Sinds vorig jaar werken we het parcours samen met onze zustergemeente Vorst uit. Ook dit jaar leek het ons opportuun om die vruchtbaar gebleken samenwerking qua uitwisseling voort te zetten. Een enkele editie leek ons te beperkt om alle voordelen van de wederzijdse inbreng in een dergelijke samenwerking naar waarde te schatten. Sommigen vreesden voor een verlies aan identiteit, verwatering of versnippering in de ruimte. Wij zijn er integendeel van overtuigd dat het overschrijden van het begrip ’grenzen’ een uitdaging vormt.

Kalender : het Parcours 2016 loopt van 27 mei tot 5 juni. Twee weekends in plaats van drie, om tegemoet te komen aan de wens van de kunstenaars die hun deuren openstellen voor het publiek en op die manier hun gasten in betere omstandigheden kunnen ontvangen.

Voor het Kunstenaarsparcours
Jean Spinette
Voorzitter Rencontres Saint-Gilloises